މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 127-އާރ/2022 (މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 129-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އާންމު ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 130-އާރ/2022 (ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ހިންގުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 131-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓުތަކުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 141-އާރ/2022 (މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 164-އާރ/2022 (ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 165-އާރ/2022 (ޕޯސްޓިންގއަށް މީހުން ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]