މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2008
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2008
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދު (19 އެޕްރީލް 2009)

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާދެމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން ޙައްލުކުރުމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
Constitution of the Maldives Olympic Committee
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]