މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 91-އާރ/2023 (އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު R-1/2012) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފް ޝޯރގައި ޝިޕިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޓެކްސީ ގަވާއިދު
ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޓެކްސީ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު:2013/R-1475 ) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
"ޓެކްސީ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-1475) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
"ޓެކްސީ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-1475) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވީ ދުވެއްޔާބެހޭ ގަވާއިދު
އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 229-އާރ/2015، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-6 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަނުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިޓް ޑިއުސް ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވަންވީ ދުވެއްޔާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-45/2012 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-16 (އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 95-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 102-އާރ/2021، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 30-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 145-އާރ/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނެ އަދަދާއި، އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 60-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 11-އާރ/2022، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 132-އާރ/2022 (ޓެކްސީ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 77-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 132-އާރ/2022، ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 135-އާރ/2022 (އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 75-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 135-އާރ/2022، އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 20-އާރ/2023 (ފަޅުވެރިންގެ ތަމްރީނާއި ސަނަދާގުޅޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 50-އާރ/2023 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 71-އާރ/2023 (ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ ބަރުކުރުމާއި މުދާ އުފުލުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]