މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު R-1/2012) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފް ޝޯރގައި ޝިޕިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޓެކްސީ ގަވާއިދު
ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޓެކްސީ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު:2013/R-1475 ) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
"ޓެކްސީ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-1475) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
"ޓެކްސީ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-1475) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވީ ދުވެއްޔާބެހޭ ގަވާއިދު
އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު
އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-6 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަނުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިޓް ޑިއުސް ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވަންވީ ދުވެއްޔާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-45/2012 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-16 (އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]