ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް
ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރ 1/2009
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]