ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދައާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް
ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރ 1/2009
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 100-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 152-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 100-އާރ/2022، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]