މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]