މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޢާންމު ގަވާއިދު
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު
ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-159 (ޕޮލިސް ރިކޯޑް ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-159 (ޕޮލިސް ރިކޯޑް ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބާނުންކުރާ ސާމާނާއި، ވަސީލަތާއި، އާލާތްތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
"ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އަށް ގެނައި 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ސެކިޔުރިޓީ ދިނުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބިޑިއެޅުމާއި ބިޑިގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު
މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-46/2013 (ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 46-އާރ/2013 (ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 46-އާރ/2013 (ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-558 (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ބަލައި، އެކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މާއްދީހެކި ވައިގެމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 43-އާރ/2022 (ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 89-އާރ/2022 (މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]