ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]