ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ވިއްކައިލުމުގެ ކުރިންނާއި ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އާންމުކޮށް ކަންކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ބީލަމަށް ހުޅުވައިލުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއި، ޕްރީ ކޮލިފައި ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމާއި، ބީލަން ހޮވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިއްސާ ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]