ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުމާއި، އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް އެސެސްމަންޓް އަދި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-385/2014 (މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 385- އާރު/2014 (މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]