ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]