މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
"ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ސަރޓިފިކޭޝަން" ގެ ގަވާއިދު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 114-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 113-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 68-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 70-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 72-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 73-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 74-އާރ/2022 (ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 201-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 74-އާރ/2022، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 75-އާރ/2022 (އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 76-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 81-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 237-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 81-އާރ/2022، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]