މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ފިހާރައިން ބޭރުގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުން މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް)
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]