މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 45-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު)ު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 61-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން ޕެނަލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 69-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 71-އާރ/2022 (ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 77-އާރ/2022 (ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 78-އާރ/2022 (ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 133-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 78-އާރު/2022، ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 79-އާރ/2022 (އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 80-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]