މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މަނިޓަރީ ގަވާއިދު
މަނީ ޗޭންޖަރ ކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކަންތައް ކުރަންވީ ގަވާއިދު
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއާބެހޭ ގަވާއިދު 2011
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާބެހޭ ގަވާއިދު 2011
ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު 2011
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-29 (ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު 2011) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ މުޢާލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2011
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ލައިފް އިންޝުއަރެންސް އަދި ފެމިލީ ތަކަފުލް އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-111 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-111 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ އުނިކަމެއްލިބިފައިވާ ފައިސާއަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ހިންގޭ އޯފްޝޯރ ބޭންކުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު
ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ގަވާއިދު
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ހިންގޭ އޯފްޝޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން އެނުއިޓީ ފޮރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރަންޖޭހެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ޙިމަތާބެހޭ ގަވާއިދު
މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/80-R (މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/80-R (މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/80-R (މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގަވާއިދު
ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނުދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެއްކުރާާ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ގަވާއިދު
ގެދޮރު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-69 (ގެދޮރު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފައިނޭންސިންގް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 117-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 132-އާރ/2021، ފައިނޭންސިންގް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 42-އާރ/2022 (ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 120-އާރ/2022 (ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ގަވާއިދު)
Guidelines on Consumer Protection on Electronic Fund Transfers
Insurance Industry Regulations
Regulations for Banks and Financial Institutions
Regulations for Finance Leasing Companies and Finance Leasing Transactions 2001
Regulations Outlining Arrangements for Money Changers
Prudential Regulations No.1-2009: Capital adequacy.pdf
Prudential Regulations No.2-2009: Single Borrower and Large Exposure Limits
Prudential Regulations No.3-2009: Limits of Loans to Related Persons
Prudential Regulations No.4-2009: Transactions with Related Persons
Prudential Regulations No.5-2009: Asset Classification, Provisioning and Suspension of Interest
Prudential Regulations No.6-2009: Limits on Inter-Bank Exposure
Prudential Regulations No.7-2009: External Audits
Prudential Regulations No.8-2009: Publication and Disclosure Regulations
Prudential Regulations No.9-2009: Fit and Proper Requirements
Prudential Regulations No.10-2009: Corporate Governance
First Amendment to The Prudential Regulation On Asset Classification, Provisioning And Suspension Of Interest (Regulation No. 5/2009)
PRUDENTIAL REGULATION - REGULATION ON SINGLE BORROWER and LARGE EXPOSURE LIMITS
PRUDENTIAL REGULATION - REGULATION ON LIMITS ON LOANS TO RELATED PERSONS
REGULATION ON LIMITS ON INTER-BANK EXPOSURES
REGULATION ON CAPITAL ADEQUACY
REGULATION ON FOREIGN CURRENCY EXPOSURE LIMITS
REGULATION ON ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND SUSPENSION OF INTEREST
REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE
REGULATION ON EXTERNAL AUDITS
REGULATION ON PUBLICATION and DISCLOSURE
REGULATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS
REGULATION ON FIT AND PROPER REQUIREMENTS
FIRST AMENDMENT TO REGULATION NO.: 2015/R-151 (REGULATION ON LIMITS ON LOANS TO RELATED PERSONS)
FIRST AMENDMENT TO REGULATION NO.: 2015/R-173 (REGULATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS)
REGULATION ON RECORD RETENTION
REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE FOR BANKS, INSURANCE COMPANIES AND FINANCE COMPANIES
Regulation on First Amendment to the Regulation on Corporate Governance for Banks, Insurance Companies and Finance Companies
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]