ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މަތީ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ތަރައްޤީކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކުނދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެލޯޝިޕާއި، ސްކޮލަރޝިޕާއި، ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ކޯސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ހިންގާ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]