މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-35 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 25 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 26 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 27 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 28 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދު
1 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުން
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ގަވާއިދު 2020
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދު
އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމަންޓް ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]