މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-35 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 25 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 26 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 27 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 28 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 217-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 43-އާރ/2011، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 29 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 88-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 45-އާރ/2013، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 56-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 36-އާރ/2014، ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
1 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުން
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 145-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 181-އާރ/2015، ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 11-އާރ/2017، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 82-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 21-އާރ/2020، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ގަވާއިދު 2020
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 9-އާރ/2021، ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 94-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 9-އާރ/2021، ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމަންޓް ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 76-އާރ/2023 (ޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނެގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 96-އާރ/2023 (ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ އަދަދު ކަށަވަރުކުރުމަށް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]