މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ރޭޑިއޯ / ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2019
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]