ޖުވެނައިލް ކޯޓު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު
ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]