ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގަވާއިދު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ވަނުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު 6.0
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު 6.1
އާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤްކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ކުށްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުށްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
އާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އަވަސް ނިޔާއިން ނިންމުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
ވަކާލާތުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ރަށު ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު
ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު
ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]