މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދިނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]