މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދިނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]