މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު (ނަންބަރު:2010/4-R ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުން
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު (ނަންބަރު:2010/4-R ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުން
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވިޒާއާ ބެހޭ ގަވައިދު
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-7/2010(ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-7/2010(ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-7/2010(ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (17-އާރ/2014) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (17-އާރ/2012) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (17-އާރ/2012) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު (17-އާރ/2012) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 15-އާރ/2016 ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 15-އާރ/2016 ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 15-އާރ/2016 ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 58-އާރ/2023 (ވައިގެ މަގުން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]