ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓު
ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު
އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 101-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 235-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 101-އާރ/2022، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]