ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓު
ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު
އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 101-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]