ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
ޢާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު – ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ކައުންސިލް
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]