މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގަރިކަލްޗަރ
ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2008
ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އެކުއާކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޚައްދުގެ ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ހިސާބަށްވުރެ ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ފާނަކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އުސޫލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ބޮޑުކަންނެލި ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ބޮޑުކަންނެލި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙުލީލު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ފާނަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ބާޠިލްވެފައި)
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި، އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެކުއާކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
The Aquaculture Regulations
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ފާނަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ފާނަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި އަދި ރިޕޯޓްކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު
މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
މަސް ގަނެ ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]