މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންނާއި ކަނޑު ކަނޑުން ހޮވާ މާވަހަރާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޢާއްމު ގަވާއިދު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ގަވާއިދު
Bank Profit Tax Regulation
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (20.02.2017) New
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 158-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2017، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 69-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2017، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު))
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި، ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 58-އާރ/2022 (ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 59-އާރ/2022 (ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 126-އާރ/2022 (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކައިލުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 2012
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]