ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ފެމިލީ ކޯޓުން ދޫކުރާ މެރިޖް ކާޑުގެ ގަވާއިދު
ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 102-އާރ/2022 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]