މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ބޭނުންކުރަންވާ ގޮތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ގާތުންދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބާވަތްތައް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތުގެ ގަވާއިދު
ކާ ބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއިބެހޭ ޢާއްމު ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު
ޕޯޓް ހެލްތްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ޢާއްމު ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގައި ޞިއްޚީ ފަރުވާދޭ ކްލިނިކްތައް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރި މިހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޙައްޤުޠައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު
National Standards for Family Planning
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދު
ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދު
ބޭހާބެހާ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ޞިއްޙީ ދިރާސާކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާ ބެހޭ ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސްދިނުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
މެޑިކަލް ރެކޯޑާބެހޭ ގަވާއިދު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 149-އާރ/2021، ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 30-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 155-އާރ/2021، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 29-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 168-އާރ/2021، މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 31-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 28-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 31-އާރ/2022، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 96-އާރ/2022 (ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 185-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 222-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 155-އާރ/2021، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް
މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންވެންޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
މަސްތުވާތަކެތި ބެނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
ކްލައިންޓުންނާމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއިބެހޭ ގަވާއިދު
ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ލިބިގަންނަ ކްލައިންޓުން ޢަމަލު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު
ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ފޮނުވޭ މީހުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ އަދި ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މަދަނަ ޕްރޮގްރާމްގެ ލުއި ފޮތް
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-39 (އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2018/R-101 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 135-އާރ/2023 (ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-158 (ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-158 (ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭބަލް ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ބަނދަރުތަކުގައި ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އާންމު ގަވާއިދު
އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަން ހާމަކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަން ހާމަކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު
އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަޒުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]