ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 177-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 14-އާރ/2022، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]