މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފޮތްފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކިޔަވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 165-އާރ/2021، ސުކޫލު ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެ ނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 137-އާރ/2023 (މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2023 (ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 153-އާރ/2023 (ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން
ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ އުސޫލު
މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އަސާސީ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު
Maldives National Qualifications Framework 2001
Maldives National Qualifications Framework 2009
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]