މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރިއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 96/2007-އޭ (24 ޑިސެމްބަރު 2007) ގެ އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ ގަވާއިދު 2008
ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން ފާސްކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ބޮޑު ކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ހެލްތް ލެބޯޓްރީއިން ބަލާ ކަންތައްތައް
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ސައިހޮޓަލާއި ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު
ކުންފުންނާއި ބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު
ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކޮޕީރައިޓާއި އެއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބަގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދު
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 34-އާރ/2012 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 34-އާރ/2012 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 34-އާރ/2012 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 34-އާރ/2012 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
Regulation for Issuing the License to Fish in the Exclusive Zone of the Republic of Maldives
Regulations Governing Duty Free Business in Maldives
ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓް ދޫކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 22-އާރް/2011 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 22-އާރް/2011 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 22-އާރް/2011 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
މިން އެޅުމާއި މިނެކިރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓްރެފިކު ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު" އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު
މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދު
"އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފަލުމުގެ ގަވާއިދު" ( ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-8/2017) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
"އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފަލުމުގެ ގަވާއިދު" ( ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-8/2017) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިގެން ކުންފުނި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިގެން ކުންފުނި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު: ފްރެއިޓް ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަންތަނުގެ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 84-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 49-އާރ/2021، ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 113-އާރ/2021 (ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
(ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 63-އާރ/2022 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 74-އާރ/2023 (ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 81-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 74-އާރ/2023، ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 112-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 74-އާރ/2023، ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 104-އާރ/2023 (އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 109-އާރ/2023 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 111-އާރ/2023 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]