ޑްރަގް ކޯޓު
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 27-އާރ/2014 (ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 27-އާރ/2014 (ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 133-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 27-އާރ/2014، ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]