މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2011 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު 2012 އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 110-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 41-އާރ/2011، ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2012/R-35 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 238-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެމަގުން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]