ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
މުއާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކްލާސް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކްލާސް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ ގަވާއިދު
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، އެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޝޯޓް ކޯޑް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އާންމު ބޭނުމަށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]