ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު - މާރޗް 2008
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިމ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް
ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ކުށަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު - 2010
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2010 އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މިސްކިތު އިމާމުންނާއި މުދިމުން އަދި މިސްކިތު މީހުންގެ މަސައްކަތު ވަގުތާޢި، ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަޑީލާރި ކެނޑުމާއި، ބަދަލުގައި މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޔުނިފޯމު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 16 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޑީޕީއާރުއެސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މުވާޞަލާތުތައް މަގު ކުރުކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 19 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 20 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 21 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 22 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޗުއްޓީ އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ހިންގުމުގެ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު - 2014
ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-R/2014 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޗުއްޓީ އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ހިންގުމުގެ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޗުއްޓީ އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ހިންގުމުގެ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޗުއްޓީ އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ހިންގުމުގެ އިސްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-311(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 66-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 150-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު 2020
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]