ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސެކިއުރިޓިޒްއާއިބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑީލާޒް) އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް (ބްރޯކާޒް) ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު 2007
ސެކުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު 2010
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު 2010 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކަސްޑޯލިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދު
ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައް ދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ސެކިއުރިޓީޒް (ގެއްލުމަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ފަންޑާބެހޭ ) ގަވާއިދު 2010
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި މަނީ ލޯންޑަރކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑީލާޒް) އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް (ބްރޯކާޒް) ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-50/2011 (ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މާރކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-50) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2013/R-50) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 125-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 53-އާރ/2013، ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-54/2013 (ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 254-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 54-އާރ/2013، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު
އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 57-އާރ/2016، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 246-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 57-އާރ/2016، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 94-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 57-އާރ/2016، (އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 258-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1050-އާރ/2019 ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 126-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 63-އާރ/2020، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 116-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 126-އާރ/2021، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 242-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 126-އާރ/2021، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑީލާޒް) އާއި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް (ބްރޯކާޒް) ތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 91-އާރ/2022 (އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 113-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 91-އާރ/2022، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Regulation on Licensing and Conduct of Central Depository
Capital Market Development Authority - Corporate Governance Code
Securities (General) Regulations 2007
Stock Exchange Company Licensing Regulation
Listing Rules (Main Board) of the Maldives Stock Exchange
Listing Rules (Second Board) of the Maldives Stock Exchange
Rules of the Maldives Securities Depository
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]