ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1066-އާރ/2019 ، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 62-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1066-އާރ/2019، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 118-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1066-އާރ/2019، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 118-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2020 ، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދަރަޖަ ކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 17-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2020 ، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 14-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1089-އާރ/2019 ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދަރަޖަކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ބާ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ގަވާއިދު
ލޯ ފަރމްއާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ލޯ ފަރމްއާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 16-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 17-އާރ/2020 ، ލޯ ފަރމްއާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 63-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 17-އާރ/2020، ލޯ ފަރމްއާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 121-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 47-އާރ/2020، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު
އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 62-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]