ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް (ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން)
ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]