އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ އަހަރުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފޯމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޙިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 24-އާރ/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދު (2 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު)
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު
Regulation on the Audit and Accountability of State-Owned Enterprises
1st AMENDMENT TO THE REGULATION NO: 2021/R-152 (THE REGULATION ON THE AUDIT AND ACCOUNTABILITY OF STATEOWNED ENTERPRISES)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]