އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލް
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ކަންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ދިގުރަށް
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- އދ.ދިގުރަށް
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]