ކުށާއި ޝަރީޢަތާބެހޭ ބައި
1
4/75
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
2
9/68
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
3
14/72
އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު
4
25/75
ތަރިކައާބެހޭ ދައުވާގެ ޤާނޫނު
5
24/76
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
6
27/76
ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުބެހޭ ފަރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަތުލުމާބެހޭ ޤާނޫނު
7
7/77
ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލުނުވުމުން އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
8
17/77
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
9
5/78
ހަތްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
9.1
29/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/78 (7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
10
81/78
ދަޢުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާއާއި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
11
82/78
ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ ޛަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
12
10/90
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
13
1/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލް ކޯޑް) ޗެޕްޓަރ 1
14
21/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 2
15
1/66
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 3
16
10/68
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4
17
2/2000
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
17.1
33/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
18
12/2009
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
19
13/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20
2/2010
މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު
20.1
35/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
21
17/2010
ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
21.1
41/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
22
18/2010
ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
23
17/2011
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
23.1
31/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
23.2
37/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24
10/2013
އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު
25
12/2013
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
25.1
2/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
25.2
3/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
26
13/2013
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013
27
9/2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
27.1
6/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27.2
12/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27.3
26/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27.4
4/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27.5
22/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
28
10/2014
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
29
16/2014
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
30
17/2014
ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު
30.1
25/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31
38/2014
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
32
01/2015
އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު
33
02/2015
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
34
32/2015
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
34.1
1/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
34.2
15/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
34.3
31/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
35
12/2016
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
35.1
23/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
35.2
6/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
35.3
21/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
35.4
21/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
36
18/2019
ޤާނޫނުނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)
36.1
33/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
37
28/2020
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު
38
32/2021
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
39
11/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު)
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]