ދަތުރުފަތުރާއި މުވާޞަލާތާބެހޭ ބައި
1
14/77
ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނާބެހޭ ޤާނޫނު
2
35/78
އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
3
36/78
ޝިޕް ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
4
37/78
ފިކްސްޑް ޓްރާންމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
5
38/78
ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ފްރީކުއެންސީ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
6
61/78
ދިވެހިރާއްޖޭން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދިއުމަށް ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރަންސް ހޯދުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
7
62/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
8
63/78
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވާ ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތަކަށް ގޮސް އައިސްވުމާ ތަކެތި ގެންގޮސް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
9
65/78
ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން އަލި ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
10
66/78
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
10.1
26/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 66/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11
69/78
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
11.1
35/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11.2
27/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11.3
30/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12
70/78
މަގުމަތީގައި ހިނގާ އުޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
13
71/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަޕޯޓަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
13.1
10/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
13.2
15/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14
72/78
ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
15
76/78
ޕޯޓް ހެލްތާބެހޭ ޤާނޫނު
16
79/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤާނޫނު
17
84/78
މާލޭގެ ދޯނީ އެހިލާ ތަންތަނަށް އެހިލާ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
18
19/83
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
19
7/95
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
20
7/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
21
2/2001
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
22
5/2009
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
22.1
22/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
22.2
36/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
22.3
10/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
22.4
29/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
23
1/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 72/78 (ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
24
4/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
25
2/2012
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
26
3/2016
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
27
26/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 26/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2016، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު)
28
2/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2022 (އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]