މަސްވެރިކަމާއި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ބައި
1
20/78
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ބޭރުގެ ޤައުމުގެ މަސްހިފާ ބޯޓުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2
77/78
ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރިނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
3
5/87
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(އުވާލެވިފައި)
4
4/93
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަށްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
4 .1
12/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5
8/96
ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
5 .1
23/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/96 (ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
6
12/2011
ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
7
41/2015
އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
8
14/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
9
9/2021
ކްލައިމެޓް އިމަރޖަންސީ ޤާނޫނު
އެންމެ ފަހުން ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]