ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބައި
1
27/78
ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2
31/78
ޖަމާޢަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު
3
47/78
ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
4
48/78
ކާނިވަލް، ފަންފެއަރ ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ޤާނޫނު
5
74/78
ދިވެހިބޭސްކުރުމާއި ފަންޑިތަހެދުމާއި ޚިތާނުކުރުމާއި އަދި ފޫޅުމާކަން ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
6
27/79
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
7
9/91
ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
7.1
39/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8
6/94
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
8.1
8/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
8.3
24/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
9
4/96
ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު
10
1/97
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު
11
4/2000
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު
11-1
11/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11-2
9/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12
1/2003
ޖަމިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
13
8/2010
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
13.1
6/2012
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2010 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14
11/2010
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
15
15/2010
ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
16
15/2011
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު
16.1
10/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2011 (އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
17
1/2012
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
18
3/2012
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
19
4/2012
ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
20
7/2012
ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
20.1
6/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
21
2/2014
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
22
14/2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު
22.1
10/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
22.2
12/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
23
11/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު
23.1
18/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
23.2
8/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24
30/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު
25
18/2016
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު
26
24/2020
ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު
27
3/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2022 (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު)
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]