ޤާނޫނުތައް
1
1/66
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 3
2
1/68
އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 1
3
2/68
އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 2
4
4/68
ޢާންމު ޤާނޫނުތަކެއް
5
9/68
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
6
10/68
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4
7
4/69
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު
8
4/70
އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު
9
28/70
ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދަނެޖެހޭ މީހުން ގެނެސް ގެންދިޔުމުގެ ޤާނޫނު
10
14/72
އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު
11
4/75
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
12
25/75
ތަރިކައާބެހޭ ދައުވާގެ ޤާނޫނު
13
21/76
ލޯނާބެހޭ ޤާނޫނު
14
24/76
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
15
27/76
ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުބެހޭ ފަރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަތުލުމާބެހޭ ޤާނޫނު
16
28/76
ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ، މީހުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު
17
29/76
ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
18
6/77
ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެލޭ އަގެއްދޭގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެއްޗެހި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
19
7/77
ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލުނުވުމުން އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
20
14/77
ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނާބެހޭ ޤާނޫނު
21
16/77
އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ފޮރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުމުގެ ޤާނޫނު
22
17/77
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
23
5/78
ހަތްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
24
9/78
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
25
20/78
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ބޭރުގެ ޤައުމުގެ މަސްހިފާ ބޯޓުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު
26
27/78
ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
27
31/78
ޖަމާޢަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު
28
35/78
އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
29
36/78
ޝިޕް ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
30
37/78
ފިކްސްޑް ޓްރާންމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
31
38/78
ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ފްރީކުއެންސީ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
32
46/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
33
47/78
ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
34
48/78
ކާނިވަލް، ފަންފެއަރ ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ޤާނޫނު
35
54/78
މާލޭގެ ގޯތިގޯއްޗާއި ބިން ބިމުގެ އިން ވަކިކުރުމާ އިމުގައި ނުވަތަ އިމާ ކައިރީގައި އިމާރާތްކޮށް ތަންތަން ހެދުމާއި މަގަށް ދޮރު ކެނޑުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު
36
60/78
އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން، ސައިހޮޓާ، އަދި ކެންޓީނާބެހޭ ޤާނޫނު
37
61/78
ދިވެހިރާއްޖޭން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދިއުމަށް ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރަންސް ހޯދުމުގެ ޤާނޫނު ު (އުވާލެވިފައި)
38
62/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
39
63/78
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވާ ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތަކަށް ގޮސް އައިސްވުމާ ތަކެތި ގެންގޮސް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
40
65/78
ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން އަލި ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
41
66/78
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
42
69/78
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
43
70/78
މަގުމަތީގައި ހިނގާ އުޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
44
71/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަޕޯޓަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
45
72/78
ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
46
74/78
ދިވެހިބޭސްކުރުމާއި ފަންޑިތަހެދުމާއި ޚިތާނުކުރުމާއި އަދި ފޫޅުމާކަން ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
47
75/78
ބޭހުގެ ބާވައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު
48
76/78
ޕޯޓް ހެލްތާބެހޭ ޤާނޫނު
49
77/78
ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރިނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
50
79/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤާނޫނު
51
81/78
ދަޢުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާއާއި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
52
82/78
ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ ޛަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
53
84/78
މާލޭގެ ދޯނީ އެހިލާ ތަންތަނަށް އެހިލާ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
54
4/79
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
55
9/79
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހާބެހޭ ޤާނޫނު
56
25/79
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނު
57
27/79
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
58
31/79
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު
59
5/80
ބައެއް ފަރާތްފަރާތުގެ ޑިއުޓީ އާއި މަޢްމޫލު މަޢާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ ޤާނޫނު
60
13/80
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
61
1/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލް ކޯޑް) ޗެޕްޓަރ 1
62
5/81
ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
63
6/81
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981
64
9/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ދާއިރާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
65
21/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 2
66
15/82
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
67
19/83
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
68
9/85
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކް ތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
69
5/87
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
70
1/89
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕެޓްރޯލިއަމް ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
71
7/90
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
72
10/90
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
73
4/91
ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު
74
6/91
މުދާ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު
75
9/91
ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
76
2/92
ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
77
7/92
އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި މަރުވާމީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
78
4/93
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަށްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
79
9/93
ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު
80
6/94
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
81
7/95
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
82
16/95
ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު
83
1/96
މުދާ ގަންނަފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
84
4/96
ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު
85
6/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
86
7/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
87
8/96
ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
88
9/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
89
10/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު
90
1/97
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު
91
20/98
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު
92
21/98
މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު
93
2/99
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު
94
2/2000
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
95
4/2000
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު
96
2/2001
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
97
1/2002
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
98
1/2003
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
99
2/2005
ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
100
1/2006
ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
101
2/2006
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާ ބެހޭ ޤާނޫނު
102
3/2006
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
103
5/2006
ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު
104
6/2006
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
105
1/2007
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު
106
2/2007
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981 އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
107
3/2007
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު
108
4/2007
އޮޑިޓް ޤާނޫނު
109
5/2007
ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު
110
1/2008
ސިފައިންގެ ޤާނޫނު
111
2/2008
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު
112
4/2008
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު - 2 ވަނަ އިސްލާޙު
113
5/2008
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު
114
6/2008
ޢާންމު ޤަވާއިދާބެހޭ ޤާނޫނު
115
7/2008
ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
116
8/2008
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
117
9/2008
ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު
118
10/2008
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
119
11/2008
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު
120
12/2008
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
121
13/2008
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
122
14/2008
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
123
15/2008
މޯލްޑިވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު
124
1/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
125
2/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
126
3/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
127
4/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
128
5/2009
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
129
6/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
130
7/2009
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޤާނޫނު
131
8/2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
132
9/2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
133
10/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
134
11/2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
135
12/2009
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
136
13/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
137
1/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 72/78 (ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
138
2/2010
މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު
139
3/2010
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު
140
3/2010
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު (އިޞްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް)
141
4/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
142
5/2010
ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާއާބެހޭ ޤާނޫނު
143
6/2010
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
144
7/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
145
8/2010
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
146
9/2010
ޤާނޫނު ނަމްބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
147
10/2010
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
148
11/2010
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
149
12/2010
ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ޤާނޫނު
150
13/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު
151
14/2010
ޤާނޫނު ނަމްބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ޤާނޫނު
152
15/2010
ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
153
16/2010
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
154
17/2010
ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
155
18/2010
ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
156
19/2010
ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
157
20/2010
ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ޤާނޫނު
158
21/2010
ޤާނޫނު ނަމްބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ޤާނޫނު
159
22/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު
160
23/2010

ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު

161
24/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު
162
25/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ ޢިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
163
01/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
164
02/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
165
3/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު
166
4/2011
މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު
167
5/2011
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
168
6/2011
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
169
7/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/8 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
170
8/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު
171
9/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު
172
10/2011
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
173
11/2011
ގާނޫނު ނަންބަރު 79/31 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
174
12/2011
ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
175
13/2011
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު
176
14/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރ 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
177
15/2011
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު
178
16/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު
179
17/2011
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު
180
1/2012
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
181
2/2012
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
182
3/2012
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
183
4/2012
ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
184
5/2012
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
185
6/2012
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2010 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
186
7/2012
ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
187
8/2012
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
188
1/2013
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު
189
2/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
190
3/2013
ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
191
4/2013
ސިޔާސީ ފާޓީގެ ޤާނޫނު
192
5/2013
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު
193
6/2013
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު
194
7/2013
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު
195
8/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
196
9/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
197
10/2013
އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު
198
11/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
199
12/2013
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
200
13/2013
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013
201
14/2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު
202
1/2014
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
203
2/2014
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
204
3/2014
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 3 ވަނަ އިސްލާޙު
205
4/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
206
5/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
207
6/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
208
7/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
209
8/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
210
9/2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
211
10/2014
މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
212
11/20114
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
213
12/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
214
13/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
215
14/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
216
15/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
217
16/2014
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
218
17/2014
ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު
219
18/2014
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު
220
19/2014
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު
221
20/2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު - 3 ވަނަ އިސްލާޙު
222
21/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/90 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
223
22/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
224
23/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/96 (ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
225
24/2014
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު
226
25/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
227
26/2014
ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2014
228
27/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
229
28/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/77 (ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅޭ އަގެއް ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެއްޗެހި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
230
29/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/78 (7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
231
30/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
232
31/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
233
32/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
234
33/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
235
34/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/76 (ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
236
35/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
237
36/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
238
37/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
239
38/2014
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
240
39/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
241
40/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
242
41/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
243
42/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
244
43/2014
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
245
1/2015
އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު
246
2/2015
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
247
3/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
248
4/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
249
5/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
250
6/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
251
7/2015
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
252
8/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
253
9/2015
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު
254
10/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
255
11/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު
256
12/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
257
13/2015
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު
258
14/2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 4 ވަނަ އިސްލާޙު
259
15/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
260
16/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
261
17/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
262
18/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
263
19/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
264
20/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
265
21/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
266
22/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
267
23/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
268
24/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
269
25/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
270
26/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
271
27/2015
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
272
28/2015
ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
273
29/2015
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު
274
30/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު
275
31/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
276
32/2015
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
277
33/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
278
34/2015
އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާގުޅޭ ޤާނޫނު
279
35/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
280
36/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
281
37/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
282
38/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
283
39/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
284
40/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
285
41/2015
އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
286
42/2015
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު
287
43/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު
288
1/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
289
2/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
290
3/2016
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
291
4/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
292
5/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
293
6/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
294
7/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
295
9/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
296
10/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/69ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
297
11/2016
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު
298
12/2016
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
299
13/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤަނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނުއުމުގެ ޤާނޫން
300
14/2016
ޤާނޫން ނަންބަރު 2007/5 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫން) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނުއުމުގެ ޤަނޫނު
301
15/2016
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު
302
16/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
303
17/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
304
18/2016
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު
305
19/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
306
20/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
307
21/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
308
22/2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 5 ވަނަ އިސްލާޙު
309
23/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
310
24/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
311
25/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
312
26/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 66/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
313
27/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
314
28/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
315
29/2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
316
1/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
317
2/2017
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
318
3/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
319
4/2017
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
320
5/2017
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
321
6/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
322
1/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
323
2/2018
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު
324
3/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
325
4/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
326
5/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
327
6/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2015 (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
328
7/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2018 (އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
329
8/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2006 (އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
330
9/2018
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
331
10/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
332
11/2018
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
333
12/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
334
13/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤަނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނުއުމުގެ ޤާނޫން
335
14/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤަނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
336
15/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
337
16/2018
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 16 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
338
1/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
339
2/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
340
3/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
341
4/2019
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު
342
5/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު
343
6/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
344
7/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
345
8/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
346
9/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
347
10/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2011 (އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
348
11/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނޫ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
349
12/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު)
150
13/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
351
14/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
352
15/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
353
16/2019
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
354
17/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
355
18/2019
ޤާނޫނުނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)
356
19/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނުނު)
357
20/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
358
21/2019
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
359
22/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
360
23/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
361
24/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
362
25/2019
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
363
1/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
364
2/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
365
3/2020
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020
366
4/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
367
5/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020)
368
6/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
369
7/2020
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
370
8/2020
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު
371
9/2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
372
10/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
373
11/2020
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
374
12/2020
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
375
13/2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު
376
14/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
377
15/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
378
16/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
379
17/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
380
18/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
381
19/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
382
20/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/2020 (ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 2020)
383
21/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
384
22/2020
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 6 ވަނަ އިސްލާޙު
385
23/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
386
24/2020
ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު
387
25/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
388
26/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 26/2020 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)
389
27/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
390
28/2020
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު
391
29/2020
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
392
30/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
393
31/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
394
32/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
395
33/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
396
34/2020
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު
397
35/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤަނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނުއުމުގެ ޤާނޫން
398
1/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2020، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
399
2/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2008، ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
400
3/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
401
4/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
402
5/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
403
6/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
404
7/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު)
405
8/2021
ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޤާނޫނު
406
9/2021
ކްލައިމެޓް އިމަރޖަންސީ ޤާނޫނު
407
10/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
408
11/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
409
12/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
410
13/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ، އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
411
14/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/2016، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
412
15/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/2019، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
413
16/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު
414
17/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
415
18/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު
416
19/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
417
20/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު
418
21/2021
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު
419
22/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
420
23/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
421
24/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
422
25/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
423
26/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 26/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2016، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު)
424
27/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
425
28/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
426
29/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
427
30/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
428
31/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
429
32/2021
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
430
33/2021
އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޤާނޫނު
431
1/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
432
2/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2022 (އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)
433
3/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2022 (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު)
434
4/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/8، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
435
5/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 5/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/6، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
436
6/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 6/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/20، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
437
7/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
438
8/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 8/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
439
9/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
440
10/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
441
11/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު)
442
12/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2022 (ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
443
13/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 13/2022 (ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
444
14/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 14/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
445
15/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 15/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
446
16/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
447
17/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 26/2020، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
448
18/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)ު
449
19/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
450
20/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 20/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
451
21/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
452
22/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2022 (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
453
23/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 23/2022 (އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
454
24/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 24/2022 (ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
455
25/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 25/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/98، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
456
1/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
457
2/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 34/2020، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
458
3/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
459
4/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]