އުވާލާފައިވާ ޤާނޫނު
1
19/2010
ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
2
6/2010
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
3
9/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
4
7/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
5
7/95
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
6
2/92
ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
7
10/90
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
8
7/90
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
9
19/83
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
10
5/81
ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
11
72/78
ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
12
63/78
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވާ ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތަކަށް ގޮސް އައިސްވުމާ ތަކެތި ގެންގޮސް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
13
62/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
14
61/78
ދިވެހިރާއްޖޭން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދިއުމަށް ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރަންސް ހޯދުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
15
38/78
ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ފްރީކުއެންސީ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
16
37/78
ފިކްސްޑް ޓްރާންމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
17
36/78
ޝިޕް ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
18
35/78
އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
19
17/77
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
20
21/76
ލޯނާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]