ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގއ. ކޮލަމާފުށި
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގއ. ކޮލަމާފުށި
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv