މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންނާއި ކަނޑު ކަނޑުން ހޮވާ މާވަހަރާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޢާއްމު ގަވާއިދު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު)
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (9 ވަނަ އިޞްލާޙު)
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ގަވާއިދު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Bank Profit Tax Regulation
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (20.02.2017) New
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 2012
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv