އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2018/R-71 )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2013 އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv