އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ އަހަރުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފޯމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޙިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 24-އާރ/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދު (2 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv