އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.އޮމަދޫ
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.އޮމަދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- އދ.އޮމަދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv